Ing. Jan Sklenář - GEOKONSULT

Kompletní inženýrskogeologické práce všeho druhu

Geologický dozor při provádění zemních prací a přejímku základové spáry

Radonové měření před výstavbou i stávajících objektů


Naše firma má s geologickými pracemi bohaté zkušenosti, neboť působí jako samostatný subjekt na trhu od roku 1991. Za tuto dobu jsme se podíleli na nespočtu projektů, více najdete v referencích.

Provádíme inženýrskogeologický průzkum pro zakládání pozemních staveb (bytové, komerční, průmyslové), rodinných domů, dopravních ( silnice), ale i speciálních ( stožáry mobilních operátorů, komíny, fotovoltaické elektrárny atd.) staveb , hydrogeologický průzkum - průzkum vsakování pro likvidaci srážkových vod na vlastním pozemku .

Práce provádíme komplexně v rozsahu od předběžného geologického průzkumu - archivní rešerše, přes podrobný geologický průzkum - provedení jádrových vrtů, zkoušky vzorků zemin v akreditované labarotaři, rozbory podzemní vody, vyhodnocení a vypracování závěrečné zprávy až po geologický dozor při výstavbě, provedení polních zkoušek ( zatěžovací zkoušky , dynamické penetrace ) pro ověření ulehlosti zemin a přejímku základové spáry .

Práce provádíme jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce a přestavby, tzn. na zelené louce i ve špatně přístupných prostorech.